Arvsskifte

Ett arvskifte är ett handling där det framgår hur tillgångarna i ett dödsbo delas upp “skiftas” mellan dödsbodelägarna. Dödsbodelägare är arvingarna och universella testamentstagare.

Om den döde var gift skall bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken först förrättas. Detta sker i samma handling. Detsamma gäller om den döde efterlämnar en sambo som begär som begär bodelning enligt sambolagen.

Om någon delägare bestrider arvskiftet får det inte ske något arvskifte innan bouppteckning har förrättats och alla kända skulder betalats eller medel till deras betalning ställts under särskild vård eller uppgörelse har träffats som innebär att delägarens inte svarar för skulderna. Skall ett villkor eller en ändamålsbestämmelse fullgöras från oskiftat bo får inte arvskifte ske om en delägare bestrider skiftet och förordnandet ännu inte verkställts eller om inte delägaren fritagits från att fullgöra förordnandet eller om inte erforderlig säkerhet ställts under särskild vård. Om dödsboet förvaltas av boutredningsman eller testamentsexekutor får arvskifte inte ske innan det att denne har anmält att boutredningen har slutförts.

Varje delägare får vid arvskiftet åtnjuta lott i alla slag av egendom, dock bör den egendom som inte kan delas eller skiljas läggas på en lott. Fordran på delägare skall utskiftas till denne så långt hans lott räcker. Har en fastighet delats vid arvskifte utan villkor om ny fastighetsbildning så äger dessa delägare fastigheten under samäganderätt.

Vid arvskifte skall en handling upprättats som skrivs under av delägarna.

Om en delägare begär det skall rätten förordna en skiftesman för arvsskiftet. Arvode och ersättning till skiftesmannen skall dock betalas av dödsboet. Om dödsboet förvaltas av testamentsexekutor är denne skiftesman om denne inte är delägare i boet eller om någon annan förordnats att vara skiftesman.

Behöver ni hjälp att upprätta ett arvsskifte?

Lexana hjälper er att upprätta ett arvsskiftesavtal. En förutsättning för att vi skall kunna hjälpa er är dock att samtliga dödsbodelägare är överens om att anlita oss för arvskiftet.

Dödsbodelägarna ansvarar själva för att de uppgifter om tillgångar och skulder som de lämnar till Lexias jurister är korrekta.

Är ni inte överens?

Vi kan även företräda endast en eller några av dödsbodelägarna i  om det råder oenighet i dödsboet. Kontakta oss för mer information.

Comments are closed.