Rättsskydd och Rättshjälp

Rättsskydd

Om du har en vanlig hemförsäkring eller företagsförsäkring ingår det nästan alltid ett rättsskydd. Det innebär att du kan få ekonomiskt stöd av ditt försäkringsbolag om du hamnar i en rättslig tvist.

Rör tvisten specifik egendom såsom villa, bil eller fritidshus, kan du även ha en egendomsförsäkring med rättsskyddsmoment.

Rättsskyddet täcker vanligen större delen av de kostnader som du drabbas av på grund av tvisten, såsom arvode till din jurist och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. De är dessa kostnader som kallas rättegångskostnader.

Om du förlorar en rättslig process i domstol och därför blir skyldig att betala motpartens rättegångskostnader, kan rättsskyddet omfatta även dessa utgifter.

Det är inte nödvändigt att tvisten prövas i domstol för att ditt försäkringsbolag skall utge ersättning. Om din jurist hjälper dig att  träffa en uppgörelse, har du normalt sett fortfarande rätt till ersättning för juristkostnader.

När gäller rättsskyddet?

Alla försäkringsbolag har olika villkor för när rättsskyddet skall gälla. Vissa förutsättningar gäller dock för nästan alla försäkringsbolag. Några av de vanligaste listas här:

 • Det måste föreligga en tvist mellan två eller flera parter. Du kan inte få rättsskydd för juridisk rådgivning i allmänhet, eller med att upprätta avtal.
 • Tvisten måste gälla ett värde som överstiger ett halvt basbelopp,
  (23 650 kronor för år 2020).
 • Du måste ha haft försäkringen innan tvisten uppstod.
 • Du måste ha varit försäkrad i en sammanhängande period om två år. Byte av försäkringsbolag är oftast ok så länge det inte funnits ett glapp mellan försäkringarna.
 • Din motpart i tvisten får inte vara någon du varit gift eller sambo med om mindre än två år förflutit sedan separationen.
 • Tvisten får inte gälla brottmål, arbetsrätt, överklagande av myndighetsbeslut eller tvist som ska prövas förvaltningsdomstol.

Vilka villkor som gäller för att just ditt försäkringsbolag skall bevilja rättsskydd och hur hög självrisken är, finns i ditt försäkringsbrev eller på försäkringsbolagets hemsida.

Viktigt om rättsskydd

Om du har hamnat i en tvist där du har möjlighet att erhålla bistånd från ditt försäkringsbolag bör du ta kontakt med oss så snart som möjligt. Försäkringsbolagen kräver oftast skriftlig dokumentation som tydligt visar att det föreligger en tvist, specifikt vad parterna är oense om samt när i tiden som tvisten uppstått.

Vi hjälper till att ta fram denna dokumentation genom att t.ex. skicka en skriftlig reklamation eller framställa ett skriftligt krav till motparten. Därefter söker vi rättsskydd för din räkning och sköter alla kontakter med ditt försäkringsbolag.

Vi hjälper dig även med att anlita expertis för att få fram betryggande bevisning, t.ex. ett  besiktningsprotokoll upprättat av en fackman. Om du köper dessa tjänster i ditt eget namn ersätter försäkringsbolagen inte kostnaderna.

Rättshjälp

Om du inte råd att betala en jurist och om du inte heller har  möjlighet att få rättsskydd genom din försäkring, kan du vara berättigad till rättshjälp.

Rättshjälp är ett statligt bidrag till som hjälper dig att betala för en jurist i vissa rättsliga ärenden.

Precis som rättsskyddet täcker rättshjälpen delar av de kostnader som du drabbas av på grund av tvisten, såsom arvode till din jurist och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning.

Till skillnad från rättsskyddet kan rättshjälpen inte täcka motpartens rättegångskostnader vid en eventuell process som du förlorar. Företag kan inte heller få rättshjälp.

Rättshjälp kommer enbart i fråga om du inte kan erhålla rättsskydd. Därför blir rättshjälp främst aktuellt i sådana tvister som vanligen inte omfattas av försäkringsbolagens villkor, t.ex. tvist med en arbetsgivare.

När kan man få rättshjälp?

Reglerna för rättshjälp är invecklade, och inte helt lätta att överblicka. Nedan listas några av de villkor som skall vara uppfyllda för att du ska kunna få rättshjälp. Observera att nedanstående lista utgör en  grovt förenkling av reglerna och att det finns undantag.

 • Din inkomst får inte överstiga 260.000 kronor om året.
 • Du kan inte få rättshjälp om du är berättigad till rättsskydd genom din försäkring.
 • Rättshjälp betalas inte heller ut om du saknar hemförsäkring men annars skulle ha varit berättigad till rättsskydd.
 • Tvisten ska röra ett belopp som överstiger ett halvt basbelopp (23 650 kronor för år 2020).
 • Rättshjälp gäller inte för t.ex. upprättande av självdeklarationer, äktenskapsförord, testamente.
 • Rättshjälp gäller inte för ärenden om äktenskapsskillnad eller underhåll till barn.
 • Innan rättshjälp kan beviljas ska du inleda med en timmes rådgivning hos jurist. Denna kostnad får du stå för själv.

Rättshjälpsavgiftens storlek

Hur stort bidrag du får beror på din inkomst och uppgår. Du får själv betala mellan 2% – 40% av de juridiska kostnaderna, en så kallad rättshjälpsavgift.

Du kan läsa mer om rättshjälp på Sveriges domstolars hemsida här.

Juridisk information.

Ovanstående information om rättsskydd och rättshjälp har uppdaterats januari 2020. Informationen ska inte betraktas som juridisk rådgivning,  och kan vara inaktuell. Boka en tid med oss för att ta reda på vilka möjligheter du har att erhålla rättshjälp eller rättsskydd i ditt specifika ärende.

Comments are closed.