Skadestånd

Skadestånd

Skadestånd kan aktualiseras på grund av avtal eller utom avtal. Inom juridiken brukar detta kallas för ”utomobligatoriskt skadestånd” respektive ”inomobligatoriskt skadestånd”. I svensk rätt regleras utomobligatoriska skadestånd av skadeståndslagen.

Utomobligatoriska skadestånd 

Ett utomobligatoriskt skadestånd är ett skadestånd som inte grundar sig på ett avtalsförhållande. Det kan exempelvis handla om att någon har haft sönder en annan persons bil eller annan egendom. För att det skall bli aktuellt med skadestånd krävs att den som orsakat skadan har gjort detta med uppsåt eller genom vårdslöshet och att det finns adekvat kausalitet mellan den skadegörande handlingen och skadan.

Adekvat kausalitet betyder att det måste finnas ett samband som är adekvat i relation till den skadegörande handlingen och skadan. Om någon du känner har lånat din bensindrivna bil och tankar bilen med diesel finns det ett direkt samband mellan att personen tankade med bensin och att motorn gick sönder.  Man kan då säga att det finns ett orsakssamband som är adekvat mellan den skadegörande handlingen (att tanka med bensin) och skadan (att motorn gick sönder). Jurister brukar tala om betingelseläran i denna del. För att avgöra om sambandet är tillräckligt adekvat måste juristen fråga sig om det var nödvändigt att personen tankade bilen för att skadan skulle uppkomma. Om svaret på den frågan är jakande frågar sig juristen därefter om det var tillräckligt att personen tankande bilen för att motorn skulle gå i sönder. Om svaret på denna fråga också är jakande kan man säga att det finns ett orsakssamband som är adekvat – eller adekvat kausalitet.

Om det finns adekvat kausalitet måste man också avgöra om personen som lånat bilen varit oaktsam när han eller hon tankade, eller om handlingen skedde uppsåtligen mot bättre vetande. Denna bedömning är väldigt teoretisk men kan sägas gå till på följande sätt: Vårdslöshet föreligger om den som orsakat skadan (skadegöraren) inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas ha handlat, om denne varit i skadegörarens situation.

Bedömningen av vårdslöshet och orsakssamband kräver alltså mycket tankemöda hos juristen.

Inomobligatoriska skadestånd 

Skadeståndet kan också aktualiseras därför att två parter har ingått ett avtal. Om två privatpersoner har ingått ett avtal om köp av en bil och det senare visar sig att bilen är felaktig kan köparen kräva säljaren på skadestånd för den skada köparen lider av till följd av att varan är felaktig. Viktigt att notera är att man inte får skadestånd för att varan i och för sig är felaktig, utan för den skada som köparen lider på grund av felet. Om felet på bilen leder till köparen blir ståendes på ett motorväg och behöver anlita en bärgningsbil kan det hända att säljaren blir skadeståndsskyldig på grund av detta.

Lexanas tjänster med avseende på skadestånd

Skadestånd kräver ofta en noggrann utredning och intellektuell skärpa från juristens sida. Lexana har en mycket bred erfarenhet från processer i domstol där skadestånd har aktualiserats. För att kontakta oss kan du klicka HÄR.

Comments are closed.