Tvist med mäklare

Tvist med mäklare

Allmänt

Det är inte ovanligt att det efter ett köp av exempelvis en fastighet eller en bostadsrätt uppkommer meningsskiljaktigheter i hur mäklaren förfarit i samband med köpet. Enligt svensk lag kan är en fastighetsmäklare skadeståndsskyldig om han eller hon genom oaktsamhet eller med uppsåt åsidosätter vissa av sina plikter.

Mäklarens plikter

En av de plikter fastighetsmäklaren har är att utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall tillvarata både köparen och säljarens intresse men ska också särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Detta innebär bland annat att fastighetsmäklaren skall vara opartisk i en ganska hög utsträckning. Lagen ställer inte krav på att mäklaren är helt neutral när han eller hon förmedlar ett objekt, men mäklaren skall ändå vara en mellanhand mellan köpare och säljare och tillvarata bådas intressen och inte ses som ett ombud för exempelvis en säljare.

Mäklaren har dock fler plikter. Enligt lag har mäklaren rådgivnings- och upplysningsplikt gentemot säljare och köpare. I den utsträckning som god fastighetsmäklarsed kräver skall mäklaren ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har med köpet att göra. Det är mäklarens uppgift att verka för att till exempel en säljare lämnar uppgifter som är av betydelse för köparen. Det ankommer också på mäklaren att upplysa köparen om köparens undersökningsplikt och skall också verka för att köparen verkligen genomför sin undersökningsplikt.

Om mäklaren har skäl att misstänka något om fastighetens skick som är av betydelse för köparen skall mäklaren särskilt upplysa om sådana omständigheter. Mäklaren ska också kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten. Exempel på detta kan vara om fastigheten belastas med ledningsrätt, servitut eller andra rättigheter. När det gäller bostadsrätten skall mäklaren kontrollera om bostadsrätten är pantsatt.

En annan viktigt plikt för mäklaren är att upprätta en objektsbeskrivning om den tilltänkta köparen är konsument. Objektsbeskrivnigen skall vara en skriftlig beskrivning av fastigheten och bland annat innehålla uppgifter om inteckningar, servitut, ledningsrätter eller andra rättigheter som belastar fastigheten.

Mäklaren kan bli skadeståndsskyldig

Om mäklaren åsidosätter någon av dessa plikter och detta har skett av oaktsamhet eller rentav med uppsåt kan mäklaren bli skadeståndsskyldig. Exempel på detta är om mäklaren lämnat felaktiga uppgifter, exempelvis fel yta i en lägenhet eller gett felaktig information om skatteeffekterna av en försäljning.

Hur går processen till?

Som vår klient iakttar vi dina intressen och argumenterar för din sak. Tillsammans med oss diskuterar vi vilka åtgärder vi bör göra. Ibland räcker det att vi hör av oss till en berörd mäklare så får ditt krav gehör. Vissa mäklare är anslutna till Fastighetsbranschens reklamationsnämnd (FRN). Dit kan man som konsument vända sig om man är missnöjd med en mäklare. Lexana hjälper naturligtvis till med upprättande av talan i ett mål hos FRN. Andra ärenden går direkt till domstol och om du har hemförsäkring har du också rättsskydd, vilket täcker en stor del av dina ombudskostnader. Vi hjälper dig i sådana fall med upprättandet av ansökan till ditt försäkringsbolag.

Vi på Lexana kan hjälpa dig!

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du är missnöjd med en mäklare, oavsett om du är köpare eller säljare. Lexana har drivit flera processer mot mäklare över hela landet. Välkommen att kontakta oss genom att klicka HÄR.

Comments are closed.