Vårdnadstvist

Vårdnadstvist

 Six happy children

Vad är en vårdnadstvist?

Begreppet vårdnadstvist kan vara svårdefinierat. Många tror att det endast är frågan om vem som skall ha vårdnaden som prövas inom ramen för denna process. Så är det emellertid inte. Väldigt ofta visar det sig att det finns flera stridiga frågor mellan föräldrarna. Det kan handla dels om själva vårdnadsfrågan – alltså vilken som skall ha ansvaret för barnets välbefinnande, fostran och utveckling – men också  frågor om barnets boende och umgänge med den andre föräldern. En vårdnadstvist kan därför sägas innefatta tre olika frågor, nämligen frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn.

Vårdnadsfrågor

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att föräldern har rätt och skyldighet att att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Ju äldre barnet blir ju mer inflytande skall barnet få över sin egen situation. Föräldrar som har gemensam vårdnad skall tillsammans ta ansvar för barnets personliga angelägenheter. Det är inte bara en rättighet utan också en skyldighet för föräldrarna att tillgodose detta.

Om två föräldrar har gemensam vårdnad måste de således komma överens. Om föräldrarna inte kommer överens kan man söka sig till socialtjänsten och få hjälp genom samarbetssamtal. En sista utväg är att en förälder yrkar på ensam vårdnad i tingsrätt eller att båda gör det.

Utgångspunkten i svensk rätt är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Enligt lag så skall alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge avgöras enligt vad som är bäst för barnet (se nedan). Om en förälder vill få ändring i vårdnaden skall föräldern väcka talan om detta i tingsrätt.

Gemensam eller ensam vårdnad

Huruvida vårdnaden skall vara gemensam eller tillfalla endast en av föräldrarna är ofta den tvistiga frågan. Frågan uppkommer främst i samband med separation där någon av föräldrarna önskar få ändring i vårdnaden.

När en domstol skall avgöra om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna är det flera omständigheter som spelar en avgörande roll. En sådan omständighet är föräldrarnas förmåga att samarbeta med varandra. Om föräldrarna har stora samarbetssvårigheter och inte kan komma överens om hur vårdnaden skall utövas, anses det inte alltid vara det bästa för barnet med gemensam vårdnad. Dessutom får rätten inte förordna om gemensam vårdnad om båda föräldrarna är emot det.

Umgängesrätt och boende

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Det är viktigt att notera att umgängesrätten är till för barnet och inte för föräldern. Umgänget skall utövas så att barnet och föräldern träffar varandra eller har kontakt på annat sätt, exempelvis via e-post, chatt, videokonferens eller telefon.

I en tvist där det finns ett yrkande om ensam vårdnad yrkar ofta motparten om umgängesrätt och att vårdnaden skall vara gemensam. I situationer där det föreligger en infekterad konflikt mellan föräldrarna är det inte ovanligt att det bestäms exakt hur, när och var umgängesrätten skall utövas. Om det kan tänkas att en förälder försöker sabotera umgängesrätten kan tingsrätten förelägga en förälder att vid vite lämna ifrån sig barnet. Det finns givetvis situationer där en förälder skall se till att barnet träffar den andre föräldern och gång på gång försvårar eller förstör denna möjlighet till umgänge. Då är det lämpligt att dels yrka om att tingsrätten förordnar om vite. Det kan också vara viktigt att den föräldern som barnet skall umgås med, i tingsrätten, dels yrkar på vite men också på att umgängesfrågan avgörs interimistiskt. Detta innebär att tingsrätten avgör umgängesfrågan skyndsamt så att en eventuell umgängesrätt kan utövas i praktiken och därvid förelägger den andre föräldern att vid vite lämna ifrån sig barnet. Detta är ibland den enda utvägen för att se till att ett barn och en förälder kan få umgås ostört och fritt.

Barnets bästa – vad är det?

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid en bedömning av vad som är bäst för barnet skall domstolen fästa vikt vid i huvudsak två omständigheter:
1. Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa.
2. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna

Vad som är bäst för barnet preciseras inte i lagen. Grunden till detta är att man inte schablonmässigt kan tala om vad som är bäst för barnet. Det som är bra för ett barn kan vara dåligt för ett annat. Dessutom måste man ta hänsyn till barnets utvecklingsgrad och ålder.

Enligt föräldrabalken har barnet också rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Dessa tre omständigheter är naturligtvis något som sammanhänger med principen om barnets bästa. Att barnet skall ha rätt till omvårdnad innebär såväl en fysisk som psykisk omvårdnad. Barnet har rätt att få sina materiella behov tillfredsställda, vilket innebär att barnet får bostad och uppehälle samt möjlighet att utbilda sig efter sina önskemål, behov och förutsättningar.  Den psykiska omsorgen innebär att barnet ges omtanke och trygghet och att föräldern sätter gränser för barnet.

Utöver rätten till omvårdnad har barnet rätt till trygghet, god vård och fostran. Detta innebär att barnet skall leva i stabila förhållanden och ha vuxna som barnet kan lita på. Barnet måste också få känna att det behövs och får pröva sin förmåga och utveckla sina resurser.

Förfarandet i domstol

Huvudregeln är att det är den tingsrätt där barnet har sitt hemvist som är behörig domstol. I samband med målet kan tingsrätten besluta att uppdra åt en särskild medlare att försöka få föräldrarna att enas i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Medlaren skall se till att överenskommelsen är i enlighet med barnets bästa. Medlaren är vanligtvis jurist eller familjerättssekreterare. En annan form av medling sker genom samarbetssamtal hos socialtjänsten.

Vidare ankommer det på rätten att se till att frågor som berör vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Detta skiljer sig från andra typer av tvistemål. I ett vanligt tvistemål är det parterna som står för utredningen till rätten, medan i vårdnadstvister är det i huvudsak rätten som står för erforderlig utredning. Innan rätten avgör en vårdnadstvist skall socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar.

Vi är ditt ombud i vårdnadstvisten

En vårdnadstvist är slitsam. Den är slitsam för föräldrarna och för barnet. För oss på Lexana är det viktigt att Du som klient får ett ombud som är lyhört och engagerat. Finkänslighet är också en egenskap som ett juridisk ombud behöver i en vårdnadstvist.  Tillsammans med oss på Lexana bevakar vi ditt barns rätt i vårdnadstvisten och ser till att du blir bemött med respekt och värdighet – som människa och förälder.

I en vårdnadstvist står du för dina egna rättegångskostnader. I vissa fall kan du ha rätt till rättsskydd ur din hemförsäkring. Kontakta oss så berättar vi mer (Klicka HÄR)

Comments are closed.